سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iPU – MDM

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iRemove – MDM

۷۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iKey – MDM

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…