فایل RESET FRP

حل مشکل FRP A525F باینری 6

۲۰,۰۰۰ تومان

حل مشکل FRP A525F که با تست مود یا همون #0#* حذف FRP نمیشوند با این فایل به راحت با سرویس تست مود حذف میشوند.

بعد از رایت 4 فایل BL+AP+CP+CSC با تست مود به راحتی و تضمینی و تست شده قفل گوگل را حذف نمایید.

فقط کافی است A52 باینری 6 باشد.

حل مشکل FRP A047F باینری 4

۲۰,۰۰۰ تومان

حل مشکل FRP A047F که با تست مود یا همون #0#* حذف FRP نمیشوند با این فایل به راحت با سرویس تست مود حذف میشوند.

برای دریافت فایل میتواند بدون سرویس آنلاین انچام دهید.