ساعات رسیدگی و ثبت سفارشات ۲۴ ساعته و خودکار میباشد